Fiskeflåten

Den havgående fiskeflåten er garantisten for at vi kan ha en levedyktig norsk fiskeindustri

Stabile rammebetingelser og kvoterettigheter står helt sentralt når fiskeflåten skal fornyes og bidra til grønn omstilling.

Den havgående flåten sikrer råstoff og leverer fisk av høy kvalitet året rundt, langs hele norskekysten. Uten en havgående fiskeflåte ville mange av disse ressursene ikke blitt utnyttet. ​ 

Den velfungerende arbeidsdelingen mellom de ulike fartøygruppene har tjent oss godt.

Den norske fiskeflåten bidrar til at Norge har en av verdens beste fiskeriforvaltninger og til at fiskebestandene er bærekraftige. Forvaltningen er kunnskapsbasert, og lokal aktivitet, lokalt eierskap og lokal verdiskapning er viktige prioriteringer i fiskeripolitikken.

Summen av dette har sikret en bærekraftig forvaltning og lønnsom høsting av den norske villfiskbestandene.  ​ 

Den havgående flåten spiller en sentral rolle for Norge som sjømat- og havnasjon. Dens tilstedeværelse og aktivitet i de norske havområdene har vært avgjørende for å håndheve norsk suverenitet, og har bidratt til å sikre råderetten over store havområder og ressurser, både over og under havbunnen.

Den totale verdiskapingen er på 22,7 milliarder fra fiskeriene. 16,6 milliarder blir skapt direkte i fiskeriene og 6,1 milliarder kommer fra fiskeflåtens leverandører.

Fiskeflåten skaper arbeid for 15 500 mennesker. 9 800 jobber direkte i fiskeriene og 5 700 kommer fra flåtens leverandørindustri.


Fiskerinæringen har vist en kolossal evne til omstilling. Stabilitet i fordelingen av kvoter mellom fartøygruppene har vært den viktigste suksessfaktoren for utviklingen av en subsidiefri og lønnsom fiskeflåte. Bærebjelkene i fiskerinæringen er havressursloven, deltakerloven og fiskesalgslagsloven.

De må ligge fast, på samme måte som den velfungerende arbeidsdelingen mellom de ulike fartøygruppene.  

Omstilling innenfor stabile rammer er det som sikrer at fiskeflåten fortsatt kan bidra til fellesskapet gjennom verdiskapning, attraktive arbeidsplasser og verdens beste ressursforvaltning. ​ 

Les flere artikler

De unge trives til sjøs

Rekrutteringen til fiskeryrket er veldig god. Det vitner om at verdiskapingen på havet også kommer de ansatte til gode, og at ungdom setter pris på ordnede arbeidsforhold der de kan planl…

Fiskebåt ønsker klimaavtale om utslippskutt

Klimaendringene går raskere og blir mer intense. En fersk FN-rapport slår fast at hvis vi ikke intensiverer utslippskuttene av klimagasser, vil vi ikke klare å begrense global oppvarming. Fiskebåt…