Fiskeflåten

Villfisknæringen er for viktig til at vi skal drive med politiske eksperimenter

Den havgående fiskeflåten er garantisten for at vi kan ha en levedyktig norsk fiskeindustri.  Stabile rammebetingelser og kvoterettigheter står helt sentralt når fiskeflåten skal fornyes og bidra til en grønn omstilling.

Fiskeflåten består av flere tusen lokalt eide bedrifter langs hele kysten i Norge. De pløyer verdiskapningen tilbake til lokalsamfunnene de springer ut av. De bidrar med ringvirkninger, sysselsetting og bosetting i norske kystkommuner. Den havgående flåten sikrer mange livskraftige kystsamfunn.​ 

– Den havgående fiskeflåten er garantisten for at vi kan ha en levedyktig norsk fiskeindustri. Når fiskeflåten nå er inne i en tid med fornying og grønn omstilling er det helt nødvendig at næringen får stabilitet rundt rammebetingelser og kvoterettigheter, sier Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt – interesse- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer majoriteten av de havgående fiskefartøyene. ​ 

Artikkelen fortsetter etter bildet.

Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt.

Han legger til at de særskilte forholdene i næringen, med variasjoner i de årlige kvotene og markedsforhold, gjør at stabiliteten i de politiske rammevilkårene blir ekstra viktig. Usikkerhet vil ramme investeringene og aktiviteten langs kysten. Kvotefordelingen mellom de ulike fartøygruppene må derfor ligge fast. ​ 

Stabilitet i ressursfordelingen har vært fundamentet for at fiskeflåten kunne utvikle seg til å bli en lønnsom og attraktiv næring, og er et resultat av en langsiktig avtale mellom et bredt politisk flertall på Stortinget og næringen

– Dette nøye avstemte systemet er utviklet gjennom generasjoner og speiler den historiske aktiviteten til fartøygruppene. En stabil fordeling av kvoter har tjent både næringen og landet vel. Vi kan ikke endre fordelingen uten at denne finjusterte balansen og helheten blir svekket. Villfisknæringen er for viktig til at vi skal drive med politiske eksperimenter, sier Maråk.   

Dagens arbeidsdeling sikrer at alle ressursene blir tatt i bruk, og at det er tilgang på norsk høykvalitets råstoff gjennom hele året. Slik er norske produkter til stede i alle de viktige markedene – og sikrer riktig pris på den verdifulle villfiskressursen 365 dager i året. Dette er god fiskeripolitikk, god markedspolitikk og god forvaltning, som ikke må endres.  

Jobber for å redusere klimaavtrykket 

Klimaendringene og natur- og miljøødeleggelser er av vår tids største utfordringer. Fiskerinæringen leverer sunn mat fra fornybare bestander, som er bærekraftig forvaltet.  

– Sjømat har allerede lavt klimaavtrykk sammenlignet med for eksempel kjøttproduksjon, og Fiskebåt jobber systematisk for å redusere klimaavtrykket ytterligere. I Fiskebåts klimaveikart forplikter vi oss til å ta vår del av utslippskuttene for å nå målene i Paris-avtalen, sier Maråk.  

For å ta et aktivt grep om bærekraftig forvaltning av fiskebestandene, var Fiskebåt initiativtaker til å sertifisere norske fiskerier etter miljøstandarden til Marine Stewardship Council (MSC). Fiskebåt er en av eierne av næringslivets NOx-fond, og har siden opprettelsen i 2008 arbeidet aktivt for å redusere utslippene av skadelige miljøgasser fra fiskeflåten. Det har gitt gode resultater. NOx-utslippene fra den avgiftspliktige fiskeflåten er nær halvert.  

Omstilling innenfor stabile rammer vil sikre at fiskeflåten fortsatt kan bidra til fellesskapet gjennom verdiskapning, attraktive arbeidsplasser og verdens beste ressursforvaltning.